миллї ноил гашт ва аз вартаи парешоншавию нестї ба сулњу шукуфої расид, ба ... балки дар самти самаранокии илмї яке аз муассисањои пешбар ва ...

  tnu.tj

оид ба илми Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди Тољикистон ...... Дар маќола таърихи пайдоиши муносибатњои молиявї ва илми молия ...... « Информатика» (с 2016 года дисциплина «Информатика» переименована в.

  tgfeu.tj

организации адаптивного обучения / В.А. Кудинов // Информатика и образование. .... Дар маќола баъзе масъалањо оиди таърихи пайдоиши бонкњо ва ...

  ec.vestnik-tnu.com

чумла 1201 маърузаи устодону кормандон дар 117 бахш ва 1424 маърузаи донишчуён дар 94 бахш ..... Бо пайдоиши шабакахои махаллй ва саросарй низомхои миллй ва ...... ташаккули информатика пайдо шудааст. Хислати ...

  www.tnu.tj

Коморовский Љ. Монетаризм ва мубориза бо буњрони иќтисодии ...... Дар маќолаи мазкур оид ба таърихи пайдоиш ва мафњуми “экономикс” дар.

  www.tguk.tj

ҳам онҳое, ки дар адабиёт шарҳ наёфтаанд ва ин манобеъ ба мо дар ...... зич дошта, таърихи бою рангин доранд ва таърихи пайдоиши баъзеи онњо аз ...

  g.vestnik-tnu.com

информатика ва забонњои хориљиро дар муддати кўтоњ аз бар кунем, вале дар ...... забонњои ба њам таъсиркунанда аз љињати пайдоиш наздикиву ...

  www.niin.tnu.tj

Ошкор гардид, ки дар пайдоиши солњои 1905, 1932, 1960 ва аз соли 1981 ..... шуд, ки порашавии њаста ва пайдоиши думи аномалї дар соли 1918 аз ...

  www.tnu.tj

25 мар 2018 ... баргардон ва траљумаи ДМТ барои нашр ...... мустаќил амал мекунанд ва бо пайдоиши зарурат аудиторњо метавонанд ...... Серия: Экономика. Информатика: -Белгородский государственный университет, 2013.

  ec.vestnik-tnu.com

Бобоева Г.В. Равиши клиникї ва муолиљаи маљмўии исњол (диарея) дар ...... Педагогическая информатика. 2012. ... Барои њамин њам хавфи пайдоиши.

  medcollege.tj

Воситаҳои ҳисобкунӣ таърихи якчанд ҳазорсола доранд. Масалан, дар Хитой ва Япония ҳазор сол пеш аз солшумории мо воситаҳои ҳисобкуние мавҷуд буданд, ки шакли чути ҳозираро доштанд.

  tiroz.org

Компютери механикии Паскал амалҳои ҷамъ ва тарҳро иҷро карда метавонист ва онро «Паскалина» ном гузоштандТаърихи пайдоиши компютер (МЭХ). Одамон хисобро дар ангуштони худ омўхтаанд. Вақте, ки ин амал камӣ кард,таҷҳизотҳои оддии ҳисобӣ пайдо шуд.

  infopage.tj

Докторанти риштаи ҳуқуқ Сиёвуш Наботов роҷеъ ба таърихи пайдоиш ва ҷараёни ташаккули ниҳоди президентӣ дар кишвари мо изҳори назар мекунад.

  www.gmit.tj

Заминаҳои иқтисодии пайдоиш ва тарақиёти назарияи маркетинг. Тартибдиханда: admin.

  durahshon.tj

Вале заминаҳои пайдоиши компютерҳои имрўза кадомҳоянд? Инсон дар тамоми давраҳои мавҷудияти худ ба таҷҳизоти ҳисоббарорӣ эҳтиёҷ дошт. То пайдоиши аввалин намунаҳои таҷҳизоти ҳисоббарорӣ, одамон ҳазорҳо сол муқаддам барои эҳтиёҷоти хоҷагии худ ҳангоми...

  ok.ru

Таърихи пайдоиши хат. Хат яке аз дастовардҳои бузургу пурарзиши инсоният мебошад, ки дар арзи

  www.maktab.tj

Ориёиҳо аҷдоди қадими тоҷикон, эрониён, курдҳо, осетинҳо, паштуҳо ва баъзе халқҳои дигари эронизабон мебошанд. Мутобиқи маълумоти дақиқи сарчашмаҳои хаттӣ дар асрҳои IX – VIII п.м. ориёиҳо тақрибан дар нисфи қитъаи Осиё аз сарҳади Байнаннаҳрайн то шимоли Ҳиндустон ва...

  donishju.tj

4.3 539 пайдоиш ва таракиёти информатика м э х. Вестник Таджикского технического университета им. акад. М.С ... Х.М.Сабуров. Влияние содержание образования в качестве подготовки учителей ... њамчун омили тараќќиёти устувори минтаќањои дењоти Љумњурии...

  info.twitter.org.kz

Таърихи пайдоиш ва инкишофи илми назарияи иқтисодӣ нишон медиҳад, ки таназзул дар илми иқтисодӣ бо таназзули объекти тадқиқи он, яъне

  hashtag.twitter.org.kz

Мировые новости: