AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun direktoru, i.e.d., professor. Rəyçilər: Arif ġəkərəli oğlu ...... gюrя aqrar (kяnd tяsяrrцfatы) sferasы, klassik mяktяbя gюrя (o cцmlяdяn  ...

  anl.az

Əsas elmi nailiyyətləri, “Qloballaşma şəraitində aqrar sahənin dayanıqlı inkişafinın təmin edilməsində dövlət ... Əsas iş yeri və ünvanı, AMEA İqtisadiyyat İnstitutu.

  www.science.gov.az

Real iqtisadiyyat istehsalın mebedi /İnqilab ...... Siyaset ve iqtisadiyyat /İlqar Эsgerzade; Red. ...... Mǝmmǝdov, C. Aqrar bölmede maddi-texniki teminat ve.

  www.anl.az

yaxşılaşdırmaq üçün əsası Heydər Əliyev tərəfindən qoyulmuş aqrar islahat çox ...... blokadaya alınmış, iqtisadiyyat ağır vəziyyətə düşmüş, kəskin sürətdə ...

  ndu.edu.az

Ümumilikdə aqrar sektorda fəaliyyət göstərən müəssisələrin aqromarketinq .... Odlar Yurdu Universitetinin Biznes və menecment fakültəsinin “İqtisadiyyat və.

  journal.oyu.edu.az

Головна · Про iнститут · Керівництво · Історія інституту · Контакти · Конгрес вчених економістів · Наукова діяльність · Наукові відділи · Вчена рада · Звіти ...

  iae.org.ua

Azərbaycan Respublikasında aqrar sektorun inkişafının Dövlət Proqramı (2002- 2006-cı illər)". 2. ... İbrahimov İ.H. Aqrar iqtisadiyyatın əsasları. Bakı, 2003, 154 s.

  unec.edu.az

Bele ki, eneræidaşıyıcılarının qiymetlerinin deyişmesi áütün iqtisadiyyat sahelerinin mehsullarının qiymet seviyyesinde öz eksini taïır. Éüngül ve yeyinti senaye ...

  unec.edu.az

Aqrar iqtisadiyyat və regionların sosial-iqtisadi inkişafı. 9. Aqrar iqtisadiyyat və innovasiya siyasəti. İnfrastruktur. 10. Aqrar istehsal və ətraf mühitin mühafizəsi.

  library.unec.edu.az

Ramil Memmedov, Гянджа, Азербайджан. Окончил ADAU (АГАУ) в 2009. Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы связаться с Ramil Memmedov ...

  vk.com

Naxçıvan Özəl Universiteti. REFERAT. Fakültə: İqtisadiyyat. İxtisas: İqtisadiyyat. Kurs: 4. Fənn: İqtisadyyatın hüquq tənzimlənməsi.

  www.azrefs.org

1. Aqrar iqtisadiyyat – sənaye üçün xammal mənbəyidir. 2. Aqrar sektor əhali üçün ərzaq təhülkəsizliyini təmin edir. 3. Aqrar sənaye əhalinin mühüm məşğulluq sahəsidir.

  www.academia.edu

Aqrar iqtisadiyyat referat. Дата доабвления файла: вчера.

  hashtag.twitter.org.kz

Ölkə aqrar iqtisadiyyatının elmi bazasını təşkil edən ADAU-nun ( Azər-baycan Dövlət Aqrar Universiteti) şəhərimizdə yerləşməsini nəzərə alaraq Məlumat-biblioqrafiya şöbəsi ölkə iqtisadiyyatının...

  www.gencekitab.az

İqtisadiyyat.

  referat.ilkaddimlar.com

Aqrar. Bu dəfə xurmadan milçək tapdılar - FOTO.

  iqtisadiyyat.az

İqtisadiyyat və idarəetmə (mühazirələr). +42.

  www.kitabyurdu.org

İqtisadiyyat — istehsal üsullarının fərqləndirilməsi xüsusiyyətləridir. İqtisad elminin adı bu sözdən, termindən alınmışdır. Geniş mənada iqtisadiyyat bütün iqtisadi bilik sahələrinin, eləcə də iqtisadi nəzəriyyənin öyrəndiyi, araşdırdığı obyektdir.

  az.wikipedia.org

Мировые новости: