Aqrar iqtisadiyyat ölkə xalq təsərrüfatı kompleksi sistemində. 3. Aqrar istehsalda sahibkarlıq fəaliyyəti və müasir aqrar siyasətin elmi əsasları. 4. Aqrar iqtisadiyyat və ərzaq təhlükəsizliyi. 5. Aqrar iqtisadiyyatın iqtisadi mexanizmi və quruluşu. 6. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində aqrar münasibətlərin formalaşması və onun inkişaf  ...

  library.unec.edu.az

Hacettepe Universiteti İqtisadiyyat və idarəetmə fakültəsinin dekanı prof. dr. Ahmet Burçin Yereli ilə müsahibə . ..... lazımdır ki, dağılmış iqtisadiyyat bərpa olunsun, inkişafa yol açılsın. Dünyanın aparıcı dövlətlərində ..... batını ödəmək imkanındadır. Bu imkanın uğurla reallaşması aqrar sahədə ciddi isla- hatların aparılmasını ...

  vergijurnali.az

mexanika, iqtisadiyyat, hü- quq, tarix, siyasi, pedaqo- gika və filologiya elmləri sahəsində tövsiyə edilən el- mi nəşrlər siyahısına daxil edilmişdir. Redaksiyanın ünvanı: Bakı. AZ1072, Koroğlu Rəhimov küçəsi 13, Odlar Yurdu. Universiteti, otaq № 384. Tel.: (050) 645 13 58. Faks: (012) 465 67 05 email:[email protected] com.

  journal.oyu.edu.az

Bütün qiymet sisteminde esas rolu senayenin áaza sahelerinin mehsullarının qiymetleri oynayır. Onlara yanacaq-energetika (kömür, neft, qaz, elektrik eneræisi ), metallurgiya saheleri aiddir. Bele ki, eneræidaşıyıcılarının qiymetlerinin deyişmesi áütün iqtisadiyyat sahelerinin mehsullarının qiymet seviyyesinde öz eksini taïır.

  unec.edu.az

AMEA İqtisadiyyat İnstitutunun direktoru, i.e.d., professor. Rəyçilər: Arif ġəkərəli oğlu ġəkərəliyev. ADİU-nun kafedra müdiri, əməkdar elm xadimi i.e.d., ...... gюrя aqrar (kяnd tяsяrrцfatы) sferasы, klassik mяktяbя gюrя (o cцmlяdяn marksizmя gюrя) maddi istehsal sferasы, mцasir iqdisadi mяktяblяrя gюrя isя istehsal vя xidmяt ...

  anl.az

Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyi. İqtisadi İslahatlar Elmi Tədqiqat İnstitutu. ELMİ-TEXNİKİ. KİTABXANA .... B.: “Çarıqoğlu” 2003-184 səh.. 81. İbrahimov İslam. Aqrar iqtisadiyyatın əsasları. (İzahlı terminlər ... 93. Quliyev Rövşən Rasim oğlu. Qloballaşan iqtisadiyyat Azərbaycan prizmasında. B. “ Nurlan nəşriyyatı” ...

  ier.az

7 Dek 2012 ... Aqrar sahədə kreditləşmənin səmərəliliyinin yüksəldilməsi istiqamətləri ......... 157 ... ii Respublika referat müsabiqəsinin elanı ............ 204. Müəlliflər üçün qaydalar (üç dildə) . .... iqtisadiyyat elminə, vergi işinə sanballı töhfələr verməklə nüfuzlu elmi nəşrlər sırasında öz yerini daha da möhkəmləndirəcəkdir.

  vergijurnali.az

Если вам интересны новости ¤¤ Aqrar Iqtisadiyyat ¤¤, регистрируйтесь на Facebook сегодня!

  m.facebook.com

y. Fnn : 0116 Aqrar sferann iqtisadiyyat v idar edilmsi. 1 Инфраструkтура представляет собой: Совокупность служб, необходимых для обеспечения условий жизнедеятельности общества.

  doc.knigi-x.ru

İqtisadiyyat(1174). 231) Bank sistemi (Yunus Kazımov).

  referat.ilkaddimlar.com

Fənn : 0116 Aqrar sferanın iqtisadiyyatı və idarə edilməsi.

  docplayer.ru

Aqrar iqtisadiyyat referat. Дата доабвления файла: вчера.

  felacmu.zzz.com.ua

Sənaye. Aqrar.

  marja.az

oficial azerbajan state agricultural university front page...

  www.adau.edu.az

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti.Iqtisadiyyat corpusu is a university located in Ganja.

  wikimapia.org

Мировые новости: