жана коом, Адеп, Экономика) көлөмҥ жагынан кыскарып, бирдиктҥҥ ― Жаран таануу‖ курсуна ...... 2) кандайдыр бир жемиштин сырткы кабын да тон дешет;. 3) ътмъ ... Бул жерде калпак ъздър\н\н улуттук баш кийими катары сыймыктануу ...... Ислам дини бир гана ыймандын шарттарынан тҥзҥлбөгөн.

  www.oshsu.kg

Эгерде этиканы - мораль, адеп, нрава же ыйман жън\ндъг\ илим, .... Баланын мында жамгырдан суранып, тилен\\с\ кайдагы, сырткы к\чкъ ишен\\дън улам ...... фактор болгон, материалдык керектиктерди (тамак, кийим-кече, \й-жай) ...... Бирок илимдин терси болгон караёгылык эмес, ыймандын терси болгон.

  www.oshsu.kg

Адеп – жакшы тарбия, жакшы мамиле, көркөм мүнөз, уяттуулук, назиктик, сыпайылык деген маанилерди билдирет. Мисалы, тарбиялуу бала адептүү бала дегенди билдирет. Хадис шарифте: "Бала-чакаңарды адептүү, тарбиялуу кылып чоңойткула!” - деп айтылган.

  islamdini.kg

Кырдаалдын татаалдыгы, адеп-ыймандын акырындап жок болуп бараткандыгы батыш өлкөлөрдүн маданияты , биздин мектеп окуучуларына, жогорку

  hashtag.twitter.org.kz

Мен адамдык улуу сапат, ыйман жана адеп деген эмне экендиги тууралуу үн кошууну туура таптым, — дейт Ыманбек Курманалиев.

  aimakpress.kg

Ыйман, ыймандуулук жана адеп жөнүндө түшүнүк. Биринчиден, он сегиз миң ааламдын Ээси, Жаратуучубуз, ырыскы Берүүчүбүз, Мээримдүү, Ырайымдуу Алла Таалага мактоолор жана Анын саламы жана салаваттары биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммадга анын үй-бүлөсүнө...

  ruh.kg

Руханий жана адеп-ыйман баалуулуктары алдыңкы катарга чыгууда. Жарлыкта Кыргызстан ийгиликтүүөнүгүшүүчүн жарандар, жаштар адептүү жана ыймандуу, терең билимдүү болууга жана өз элинин тарыхы менен маданиятын билүүгө тийиш экендиги айтылат.

  oshshamy.kg

АДЕП – адамдын акыл тереңинде, дээринде, өзөгүндө болот. Адамдын адеби кыймылынан, жүрүм-турумунан, чөйрөгө кылган мамилесинен билинет. ЫЙМАН - көбүнчө жан дүйнөгө тийиштүү. Ал көкүрөктө болот, ички дүйнөдө жашайт, адамга көрүнбөйт.

  www.facebook.com

Ыйман, адеп жана маданияттуулук – бул бири биринен ажырагыс факторлор. Мамлекеттин көмөгүсүз адамдарды, айрыкча, өсүп келе жаткан муунду ыймандуулукка, адептүүлүккө тарбиялоо мүмкүн эмес, — деди мугалим окуучуларга кайрылып.

  kutbilim.journalist.kg

Адеп тарбиясы - адамдын коомдогу моралдык аң-сезимин жашоодогу максатка жараша калыптандыруу, ызааттуу жүрүм-турум көнүмүштөрүн пайда кылуу, ошондой эле өз элинин үрп-адаттарынын прогрессивдүү үлгүлөрүн сактоого, байытууга...

  ky.wikipedia.org

Мировые новости: